یعضوم یسح یب (NUMBNESS)

یعضوم یسح یب (NUMBNESS)

Woman and man look through window

WATCH ONLINE
Oct 29 – Nov 7 available across Canada

ACCESSIBILITY

Hossein Mahkam / 2020 / Farsi with English Subtitles / Iran / 75 mins / North American Premiere

زمانيكه مارى (باران كوثري) خواهر جالل (حبيب رضائي) كه دچار بيماري دو قطبي است مخفيانه با قمارباز قهار و
معتاد (پارسا پيروزفر) ازدواج ميكند،به پيچيدگي روابط خواهر و برادر كه همخانه بودند بسيار ميفزايد. جالل اهل كار
نيست و ترجيح ميدهد كه از اندوخته مالي پدرش روزگار خود را بگذاراند، او مايل است كه زمان آزادش را صرف سر
در آوردن از زندگي خواهرش كند. جالل كه از ازدواج مخفيانه مارى عصبانى است، وسائلش را جمع و شبانه خانه را
.ترك ميكند. حوادث پيش رويش هر يك عجيب تر از ديگرى
است

درام “بى حسى موضعى” حسين ماهكامى مطالعه شخصيت هايى را كه با اعتياد، ، وابستگي چندگانه، و بيماري دو قطبى
دست بگريبانند به تصوير ميكشد. فيلم همچنين عالقه تماشاگر را به تعقيب اين شخصيت هاى قابل مطالعه در طول فيلم بر
مى انگيزاند. نقش بازيگران كه همگى فضاهاى بازيگري خود را ماهرانه ارائه ميكنند ناشى از تصاوير پر رنگ آنها در
فيلمنامه ايست كه با مهارت و بصورت بسيار ملموسي جايگاه هر يك را با طرافت و دقت تنظيم نموده است

When Jalal’s (Habib Rezaei) sister with bipolar disorder Mary (Baran Kosari) secretly marries a dashing gambling addict (Parsa Pirouzfar), it complicates the sibling’s uneasy living arrangement. Jalal refuses to work, preferring to live off his father’s savings, and uses his free time to pry into Mary’s relationships. Upset by Mary’s secret marriage, Jalal packs up and heads out into the night, where he finds himself in one strange encounter after the next.

Hossein Mahkam’s dramedy Numbness is a vibrant character study tackling addiction, co-dependence, and bipolar disorder with levity. It’s also a lively movie allowing you to savour each and every moment with these dynamic characters. The entire cast delivers strong performances, thanks to an incisive script that grounds its larger-than-life characters in all-too-relatable feelings.

SCREENING WITH CLENCH MY FISTS
Sarah Trad | 2020 | USA | 6 min | Arabic with English subtitles
Clench My Fists is a found-footage collage video that explores the process of growing up in an Iranian family deeply affected by death and grief.

 

Keywords: Bipolar Disorder | Contemporary | Existentialism | Night walks | Siblings
COMMUNITY PARTNER
Intercultural Iranian Canadian Resource Centre