DASHTE KHAMOUSH / شوماخ تشدشد (THE WASTELAND)

DASHTE KHAMOUSH / شوماخ تشدشد (THE WASTELAND)

Ahmad Bahrami / 2020 / Farsi with English subtitles / Iran / 103 min / Toronto Premiere

دشت خاموش
كارگردان: احمد بهرامي
ايران – ٢٠٢٠
نمايش حضوري ، براي اولين بار در تورنتو – ١٠٣ دقيقه
زيرنويس انگليسي
يكشنبه، ٧ نوامبر ، ساعت ٦ تا ٩ شب
پاسخ و پرسش پس از مشاهده فيلم

در يك كوره (كارخانه) آجرپزي دورافتاده، آجرها بصورت بسيار ابتدايی و سنتى تهيه ميشوند. خانواده هاى متعددى از اقليت هاي مختلف قومي
در اين كارخانه مشغول به کار هستند. به نظر ميرسد كه صاحب كارخانه گشاينده مشکالت اعضاى اين خانواده ها نيز ميباشد. لطف هللا چهل ساله،
كه در همين محوطه بدنيا آمده مسئوليت كارخانه را بعهده دارد و رابط بين كارگران و صاحب كارخانه نيز هست. همزمان با قطعي شدن تعطيل
كارخانه روابط بين لطف هللا، كارگران و صاحب كار نيز روز به روز پيچيده تر ميشود . او دائما مجبور است كه باالنسى بين نيازهاى شخصى
خود، ساير كارگران و احساسات عاشقانه موجود در ميان آنها بوجود آورد. اين دومين فيلم احمد بهرامى ، با ويژگيهاى فيلمبرداری سياه و سفيد
نگاهى موشكافانه به جزئيات زندگي حاشيه نشينان جامعه ايران دارد که در چرخه ای از تکرار کار بيهوده در کارخانه به تصوير کشيده ميشوند.
“پدر من كارگر يك كارخانه صنعتى بود كه پس از سى سال كار بسيار سخت باز نشسته شد. به پدرم افتخار ميكنم و پس از آنكه حرفه فيلمسازي
را آموختم هميشه ميخواستم كه فيلمى در مورد او و زحمات شرافتمندانه اش تهيه كنم. فيلم دشت خاموش قدرداني از پدرم و همه كارگران زحمتكش
در دنياست كه بدون زحمات إنها پيشرفت تمدن جهاني تا به اين ميزان ميسر نمى شد.” (احمد بهرامى.)
پذيرايي و برنامه پيش از اكران توسط سازمان I2CRC تهيه شده است.
بليط: ٢٠ دالر (شامل غذا، برنامه هنري، بازديد از نمايشگاه، فيلم و گفتگو با پنل متخصصين)
تماس براى تهيه بليط و كسب ساير اطالعات:
416-388-9314 Info@i2crc.org
به گفتگو بپيونديد- پنل متخصصين
پس از اكران فيلم دشت خاموش كه به چندگانگي ارتباطات بين حرفه، طبقه اجتماعي و سالمت مي پردازد، I2CRC از شما دعوت ميكند كه به
بررسي فيلم ، گفتگو و پرسش و پاسخ توسط متخصصين بپيونديد .
اين بخش به زبانهاي فارسي، انگليسي، ASL و زيرنويس ارائه ميشود.

كارگردان∫†احمد†بهرامي

ايران†≠†٢٠٢٠

نمايش†حضوري†،†براي†اولين†بار†در†تورنتو†≠†١٠٣†دقيقه

زيرنويس†انگليسي

يكشنبه،†٧†نوامبر†،†ساعت†٦†تا†٩†شب

پاسخ†و†پرسش†پس†از†مشاهده†فيلم

A remote brick manufacturing factory produces bricks in an ancient way. Many families with different
ethnicities work in the factory and the boss seems to hold the key to solving their problems. Forty-
year-old Lotfollah, who was born on-site, is the factory supervisor and acts as middleman for the
workers and the boss which is increasingly complicated once the factory is confirmed to close. Lotfollah must balance his personal needs with those of his coworkers and romantic interests. Ahmad Bahrami’s second film, shot with resonant black & white photography is an incisive look at life on the outskirts of Iranian society hidden within a creative piece of storytelling that mimics the tediousness of factory work.

“My father was a worker in an industrial factory and he retired after thirty years of hard work. I am proud
of him and since I learned filmmaking, I have always wanted to make a film about him and his honorable
efforts. My film Dashte Khamoush is a tribute to my father and all hardworking workers around the globe; without their efforts human civilization would not have achieved this level of progress.”
– Ahmad Bahrami

 

JOIN THE CONVERSATION: PANEL DISCUSSION
Following the screening of Dashte Khamoush / The Wasteland, join Intercultural Iranian Canadian
Resource Centre for a panel discussion about the film and the intersections of labour, class and
health. Translated between Farsi and English with ASL interpretation and captioning available.

 

Keywords: Anxiety | Class | Freedom | Labour

IN PERSON SCREENING
Sun, Nov 7, 7 PM

WATCH ONLINE
Sun, Nov 7, 6-8 PM ET
available in Ontario only

PRE-FILM RECEPTION
Hosted by Intercultural Iranian Canadian Resource Centre.
To reserve your
$20 tickets (includes food, art, socializing & film) please contact I2CRC at 416-388-9314 or info@i2crc.org

IN PERSON + VIRTUAL
PANEL DISCUSSION
Sun, Nov 7, 8 PM ET

ACCESSIBILITY

Open Captions and ASL

CO-PRESENTER
Intercultural Iranian Canadian Resource Centre