دشت خاموش
كارگردان: احمد بهرامي
ايران – ٢٠٢٠
نمايش حضوري ، براي اولين بار در تورنتو – ١٠٣ دقيقه
زيرنويس انگليسي
يكشنبه، ٧ نوامبر ، ساعت ٦ تا ٩ شب
پاسخ و پرسش پس از مشاهده فيلم
در يك كوره )كارخانه( آجرپزي دورافتاده، آجرها بصورت بسيار ابتدايی و سنتى تهيه ميشوند. خانواده هاى متعددى از اقليت هاي مختلف قومي
در اين كارخانه مشغول به کار هستند. به نظر ميرسد كه صاحب كارخانه گشاينده مشکالت اعضاى اين خانواده ها نيز ميباشد. لطف هللا چهل ساله،
كه در همين محوطه بدنيا آمده مسئوليت كارخانه را بعهده دارد و رابط بين كارگران و صاحب كارخانه نيز هست. همزمان با قطعي شدن تعطيل
كارخانه روابط بين لطف هللا، كارگران و صاحب كار نيز روز به روز پيچيده تر ميشود . او دائما مجبور است كه باالنسى بين نيازهاى شخصى
خود، ساير كارگران و احساسات عاشقانه موجود در ميان آنها بوجود آورد. اين دومين فيلم احمد بهرامى ، با ويژگيهاى فيلمبرداری سياه و سفيد
نگاهى موشكافانه به جزئيات زندگي حاشيه نشينان جامعه ايران دارد که در چرخه ای از تکرار کار بيهوده در کارخانه به تصوير کشيده ميشوند.
“پدر من كارگر يك كارخانه صنعتى بود كه پس از سى سال كار بسيار سخت باز نشسته شد. به پدرم افتخار ميكنم و پس از آنكه حرفه فيلمسازي
را آموختم هميشه ميخواستم كه فيلمى در مورد او و زحمات شرافتمندانه اش تهيه كنم. فيلم دشت خاموش قدرداني از پدرم و همه كارگران زحمتكش
در دنياست كه بدون زحمات إنها پيشرفت تمدن جهاني تا به اين ميزان ميسر نمى شد.” )احمد بهرامى.(
پذيرايي و برنامه پيش از اكران توسط سازمان I²CRC تهيه شده است.
بليط: ٢٠ دالر )شامل غذا، برنامه هنري، بازديد از نمايشگاه، فيلم و گفتگو با پنل متخصصين(
تماس براى تهيه بليط و كسب ساير اطالعات:
416-388-9314 Info@i2crc.org
به گفتگو بپيونديد- پنل متخصصين
پس از اكران فيلم دشت خاموش كه به چندگانگي ارتباطات بين حرفه، طبقه اجتماعي و سالمت مي پردازد، I²CRC از شما دعوت ميكند كه به
بررسي فيلم ، گفتگو و پرسش و پاسخ توسط متخصصين بپيونديد .
اين بخش به زبانهاي فارسي، انگليسي، ASL و زيرنويس ارائه ميشود.

زمانيكه مارى (باران كوثري) خواهر جالل (حبيب رضائي) كه دچار بيماري دو قطبي است مخفيانه با قمارباز قهار ومعتاد (پارسا پيروزفر) ازدواج ميكند،به پيچيدگي روابط خواهر و برادر كه همخانه بودند بسيار ميفزايد. جالل اهل كارنيست و ترجيح ميدهد كه از اندوخته مالي پدرش روزگار خود را بگذاراند، او مايل است كه زمان آزادش را صرف سردر آوردن از زندگي خواهرش كند. جالل كه از ازدواج مخفيانه مارى عصبانى است، وسائلش را جمع و شبانه خانه را.ترك ميكند. حوادث پيش رويش هر يك عجيب تر از ديگرى
است
درام “بى حسى موضعى” حسين ماهكامى مطالعه شخصيت هايى را كه با اعتياد، ، وابستگي چندگانه، و بيماري دو قطبىدست بگريبانند به تصوير ميكشد. فيلم همچنين عالقه تماشاگر را به تعقيب اين شخصيت هاى قابل مطالعه در طول فيلم برمى انگيزاند. نقش بازيگران كه همگى فضاهاى بازيگري خود را ماهرانه ارائه ميكنند ناشى از تصاوير پر رنگ آنها درفيلمنامه ايست كه با مهارت و بصورت بسيار ملموسي جايگاه هر يك را با طرافت و دقت تنظيم نموده است

زمانيكه مارى (باران كوثري) خواهر جالل (حبيب رضائي) كه دچار بيماري دو قطبي است مخفيانه با قمارباز قهار و معتاد (پارسا پيروزفر) ازدواج ميكند،به پيچيدگي روابط خواهر و برادر كه همخانه بودند بسيار ميفزايد. جالل اهل كار نيست و ترجيح ميدهد كه از اندوخته مالي پدرش روزگار خود را بگذاراند، او مايل است كه زمان آزادش را صرف سر در آوردن از زندگي خواهرش كند. جالل كه از ازدواج مخفيانه مارى عصبانى است، وسائلش را جمع و شبانه خانه را .ترك ميكند. حوادث پيش رويش هر يك عجيب تر از ديگرى 

است 

درام “بى حسى موضعى” حسين ماهكامى مطالعه شخصيت هايى را كه با اعتياد، ، وابستگي چندگانه، و بيماري دو قطبى دست بگريبانند به تصوير ميكشد. فيلم همچنين عالقه تماشاگر را به تعقيب اين شخصيت هاى قابل مطالعه در طول فيلم بر مى انگيزاند. نقش بازيگران كه همگى فضاهاى بازيگري خود را ماهرانه ارائه ميكنند ناشى از تصاوير پر رنگ آنها در فيلمنامه ايست كه با مهارت و بصورت بسيار ملموسي جايگاه هر يك را با طرافت و دقت تنظيم نموده است